Privātuma politika

Privātuma politikā tiek izklāstīts kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem. Lūdzam rūpīgi izlasīt šo informāciju.

Personas datu apstrādes pārzinis ir “Mārketinga Akadēmija” (turpmāk tekstā – “mēs”, “mums”, “mūsu”), vienotais reģistrācijas numurs 40103589807, kontaktinformācija: Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011, tālrunis: +37167830661, e-pasta adrese: info@makademija.lv.

Mēs apņemamies aizsargāt un respektēt Jūsu privātumu atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem. Sniedzot savus personas datus, Jūs apliecināt, ka esat informēts par Jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar mūsu privātuma politiku.

KAS IR PERSONAS DATI?

Personas dati ir jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu vai identificējamu personu.

SAZIŅA AR MUMS

(Datu apstrādes tiesiskais pamats- leģitīma interese)

Kad sazināties ar mums, lai saņemtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pastu, tālruņa numuru un brīvprātīgi sniegto informāciju. Mēs varam apstrādāt Jūsu datus ne ilgāk kā 1 gadu no to saņemšanas brīža, lai izmantotu potenciālai saziņai ar Jums nākotnē.

MŪSU ORGANIZĒTO PASĀKUMU APMEKLĒŠANA

(Datu apstrādes tiesiskais pamats- pakalpojuma sniegšana)

Lai pieteiktos uz mūsu organizētajiem kursiem, lekcijām un semināriem (turpmāk tekstā – organizētie pasākumi), Jums ir jāaizpilda pieteikuma anketa mūsu mājaslapā www.makademija.lv

Jūsu personas dati kā vārds, uzvārds un kontaktinformācija tiek apstrādāti, lai mēs varētu veikt reģistrāciju un dalības nodrošināšanu mūsu organizētajos pasākumos, kā arī informētu par iespējamām izmaiņām vai jaunumiem saistībā ar tiem.

Ja maksu par dalību organizētajos pasākumos apmaksājat kā fiziska persona, tad mēs rēķina sagatavošanas nolūkos apstrādājam tādus personas datus kā vārds, uzvārds, personas kods un adrese.

MĀRKETINGA MATERIĀLU SAŅEMŠANA

(Datu apstrādes tiesiskais pamats – piekrišana)

Gadījumos, kad Jūs esat piekritis mārketinga materiālu saņemšanai, kas ietver informāciju par jaunumiem un mūsu organizētajiem pasākumiem, mēs apstrādājam Jūsu kontaktinformāciju. Jums ir iespēja jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, rakstot mums uz e-pastu: info@makademija.lv

FOTOGRAFĒŠANA UN FILMĒŠANA PASĀKUMOS

(Datu apstrādes tiesiskais pamats- leģitīma interese)

Informējam, ka mūsu organizētajos pasākumos mēs varam veikt fotografēšanu un filmēšanu, lai vairotu mūsu aktivitāšu un pasākumu publicitāti un popularizēšanu. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt publicēti un izvietoti mūsu mājaslapā un mūsu sociālo tīklu zīmolu lapās (Facebook un Linkedin). Jūs jebkurā laikā varat lūgt izņemt savu attēlu no mūsu komunikācijas materiāliem, rakstot uz e-pastu: info@makademija.lv

AUDIO IERAKSTU VEIKŠANA

(Datu apstrādes tiesiskais pamats – piekrišana)

Informējam, ka kursu laikā var tikt veikti audio ieraksti, lai pilnvērtīgi veiktu kursu vadīšanu, analizētu sniegto kursu kvalitāti, lekciju apmeklētāju jautājumus ar mērķi novērtēt un uzlabot kursu kvalitāti. Audio ieraksti tiek veikti, ja visi kursa apmeklētāji sniedz mutisku piekrišanu kursa laikā.

VIDEONOVĒROŠANA UZŅĒMUMA TELPĀS

(Datu apstrādes tiesiskais pamats- leģitīma interese)

Uzņēmuma telpās tiek veikta videonovērošana, lai aizsargātu mūsu īpašumu un novērstu nelikumīgas darbības, kā arī nodrošinātu mūsu darbinieku un klientu drošību. Pie ieejas mūsu telpās ir izvietota brīdinājuma zīme, kas informē apmeklētājus par videonovērošanu.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

Lai nodrošinātu pasākumu veiksmīgu norisi, to rīkošanas vajadzībām ir nepieciešams piesaistīt datu apstrādātājus kā – pilnvarotos darbiniekus, vieslektorus, mājaslapas un reģistrācijas formu administratorus.

MĒS NODROŠINĀM DATU DROŠĪBU

Mēs pielietojam saprātīgus organizatoriskos un tehnoloģiskos pasākumus, lai aizsargātu Jūsu datus no neatļautas izpaušanas, lietošanas vai pārveidošanas.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Mēs glabājam un apstrādājam Jūsu personas datus līdz brīdim, kamēr:

  • tiek izpildītas noslēgtā pakalpojuma līguma saistības vai tiek sniegts pakalpojums;
  • normatīvajos aktos noteikts pienākums glabāt attiecīgos datus;
  • nav atsaukta iepriekš sniegta piekrišana datu apstrādei;
  • ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā varam realizēt savas leģitīmās intereses;
  • datu uzglabāšana nav vairs nepieciešama, jo apstrādes mērķis ir sasniegts.

Videonovērošanas ceļā iegūtie personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas.

JŪSU TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PERSONAS DATU APSTRĀDI

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Lai uzzinātu, kādus datus par Jums mēs apstrādājam un lai realizētu citas savas kā datu subjekta tiesības, Jums ir jāiesniedz iesniegums pie mums klātienē, uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) vai jānosūta ar elektronisko parakstu parakstīts iesniegums uz e-pastu: info@makademija.lv

Ja Jūs neapmierina mūsu sniegtā atbilde uz iesniegumu vai, ja, Jūsuprāt, mēs pārkāpjam normas, kas regulē personas datu apstrādi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja Jums ir radušies jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi privacy@inspired.lv vai rakstot mums uz adresi: Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Mūsu Privātuma politika var tikt mainīta vai atjaunināta jebkurā laikā bez iepriekšēja brīidinājuma. Tādēļ iesakām regulāri pārlasīt šo Privātuma politiku.

Privātuma Politika ir spēkā no: 25.07.2019